ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(Utolsó frissítés időpontja: 2022. október 6.)

Adatkezelő. A Richter Gedeon Nyrt. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.; levelezési cím: 1475 Budapest Pf.: 27., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040944; vezérigazgató: Orbán Gábor; adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; telefonszáma: +36 1 431 5719; levélcíme: Richter Gedeon Nyrt., Jogi és Nemzetközi Hálózatmenedzsment Főosztály, Adatvédelmi Tisztviselő) mint adatkezelő az alábbiakban tájékoztatja a Résztvevőket mint érintetteket a jelen pályázati kiírással kapcsolatos adatkezelésről.

Az adatkezelés háttere és célja. Fontos kiemelni, hogy a Pályázók szervezetek, akik nem minősülnek természetes személynek, nincs személyes adatuk, ennélfogva a Pályázókat nem illeti meg a személyes adatok védelme. Személyes adattal jellegénél fogva csak természetes személyek, emberek rendelkeznek. A pályázati kiírás értelmében viszont a Pályázók olyan szervezetek lehetnek, amelyeknek van olyan természetes személy tagja (Résztvevője), aki a feni 3. pontban megfogalmazott feltételeknek megfelel. Ezen Résztvevők személyes adatainak kezelésére kerül(het) sor mind a www.richterannadij.hu honlapon található pályázati űrlap megfelelő kitöltése által, mind magában a pályázati anyagban az alábbiak és a pályázati kiírás szerint. A Richter a Résztvevők számára kívánja megadni a jelen adatvédelmi fejezetben az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást.

Más célú adatkezelés. A Richter Anna Díjjal és a honlappal kapcsolatban sor kerülhet egyéb célú adatkezelésre is (például a nyilvános eseményeken való felvételkészítés, a honlap süti használata, a honlapon keresztül megvalósuló kapcsolatfelvétel; a nyertesekkel való szerződéskötés), amellyel kapcsolatos tájékoztatásra külön, a jelen tájékoztatótól függetlenül kerül sor, tekintettel arra, hogy azon adatkezelések célja és jogalapja eltérő.

Az adatok forrása és az adatszolgáltatás szükségessége. A pályázat benyújtására a Pályázó szervezeteknek a www.richterannadij.hu honlapon keresztül, egy pályázati űrlap kitöltésével van lehetőségük. Személyes adatok a pályázati űrlapon, illetve magában a pályázati anyagban lehetnek, amelyeket a Pályázó ad meg a Résztvevőkről. A személyes adatok tehát a Richter számára nem közvetlenül a Résztvevőktől származnak, hanem a Pályázó szervezettől, amely szervezet – főszabály szerint – azonban közvetlenül a Résztvevőktől szerzi be a szükséges személyes adatokat. Fontos kiemelni, hogy a Résztvevők egyes személyes adatainak megadása nélkül a pályázat nem lesz alkalmas annak eredményes elbírálására, és így annak elutasítását eredményezheti. Egyes személyes adatok megadása a pályázat eredményes elbírálásának szükséges feltétele.

Jogalap és jogos érdek meghatározása. A Richter adatkezelésének jogalapja a pályázat elbírálásához fűződő jogos érdeke. A Résztvevők személyes adatainak Richter részére való továbbításához a megfelelő jogalapot a Pályázónak kell biztosítania. Enélkül a pályázat nem nyújtható be. Az adattovábbítás jogszerűségéről a Pályázónak a pályázat benyújtását megelőzően nyilatkozatot kell tennie. A Richter jogos érdeke abban rejlik, hogy indokolható érdeke fűződik ahhoz, hogy az általa, a Richter társadalmi szerep- és felelősségvállalásának körében, a közösségek jól-létét, és egészségét támogató projektekre irányulóan meghirdetett pályázati kiírásra beérkező pályázatokat el tudja bírálni, és az ehhez szükséges mértékben, az elbírálásban érintett személyi körben a pályázatokban foglalt személyes adatokat kezelje. A Richter elvégezte a Résztvevő érintettek információs önrendelkezési jogához fűződő érdek és a saját jogos érdeke közötti mérlegelési tesztet, amely során arra jutott, hogy a Résztvevők érdekei nem sérülnek, mert a Richter az irányadó adatvédelmi jogszabályok maradéktalan betartása, belső adatkezelési szabályzatainak megfelelően, az adatok védelmét biztosító megfelelő szervezési és technikai intézkedések megtételével, az adatokhoz való hozzáférés korlátozásával garantálni tudja, hogy a személyes adatokat a teljes adatkezelési folyamat során védelemben részesíti.

Adatfeldolgozók. A Richter számára adatfeldolgozási tevékenységet végez a Merlin Communications Magyarország Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em.; Cg. 01-09-684890), amely társaság a Richter Anna Díj honlapját üzemelteti, valamint a Hanga Trade Kft. (2141 Csömör, Móricz Zs. u. 12.; Cg. 13-09-146092), amely társaság a Richter Anna Díj pályázatának lebonyolításában és PR/marketing kommunikációjában segít a Richternek. A Merlin Communications Kft. és a Hanga Trade Kft. a Richter adatfeldolgozójának minősülnek.

Adatkezelés folyamata. A pályázatok – mivel azokat a www.richterannadij.hu honlapon keresztül kell benyújtani, amelynek üzemeltetője a Merlin Communications Magyarország Kft. mint adatfeldolgozó – a Merlin Communications Magyarország Kft. informatikai rendszerén keresztül kerülnek továbbításra a Richter, valamint a Hanga Trade Kft. számára, akik a pályázatok adminisztrálásában, nyilvántartásában, rögzítésében, továbbá értékelésre és elbírálásra előkészítésben vesznek részt. A pályázatok elbírálása a Richter Anna Díj öttagú zsűrijének feladata, így a Richter számukra továbbítja a pályázatokat, és a bennük foglalt személyes adatokkal. A 12 döntős pályázat a www.richterannadij.hu honlapon nyilvános megjelenítésre kerül, így előfordulhat, hogy bizonyos személyes adatok is bárki számára elérhetővé válnak. Kérjük a Pályázókat, hogy ennek tudatában nyújtsák be a pályázataikat. A pályázatokhoz és a bennük, valamint a pályázati űrlapokban foglalt személyes adatokhoz a Richter azon munkavállalói is hozzáférhetnek, akiknek ehhez feltétlenül szükségük van a munkaköri kötelezettségeik ellátása érdekében (pl. a szervező osztály munkatársai, adózással és számvitellel, számfejtéssel foglalkozó osztály illetékes munkatársai).

Adatkezelés formája. Tekintettel arra, hogy a pályázatokat elektronikus formában kell benyújtani a www.richterannadij.hu honlapon keresztül, a pályázati űrlap segítségével, a személyes adatok kezelése elsősorban elektronikus formában történik. Sor kerülhet azonban arra is, hogy a könnyebb elbírálás érdekében a pályázatok nyomtatására is sor kerül.

Adatok tárolása. A pályázatok hosszabb távú tárolására a Richternél és a Hanga Trade Kft.-nél kerül sor. A pályázatok tárolása (így a bennük foglalt személyes adatok kezelése) főszabály szerint a pályázat elbírálásáig tart. A nyertes pályázatokat azonban a Richter két évig tárolja.

A kezelt személyes adatok köre: Pályázó csapatvezetőjének neve, foglakozása, telefonszáma, e-mail címe; a csapattagok neve; a pályázati anyagban (írásbeli, videó, fénykép) foglalt személyes adatok (nyilatkozatok, vélemények, egyéb leírások, Résztvevők képmása, öltözete, gesztusai, sziluettje).

Résztvevők adatkezeléssel kapcsolatos jogai. A Résztvevőknek joguk van a Richtertől kérelmezni a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, az adatkezelésről való tájékoztatást, az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak a személyes adatok kezelése ellen. Fontos kiemelni, hogy az adatok törlésének, az adatkezelés korlátozásának és az adatkezelés elleni tiltakozásnak a Richter általi teljesítése azt eredményezheti, hogy a pályázat annak eredményes elbírálására alkalmatlanná válik és/vagy a pályázat elutasításra kerül. Erről minden esetben a Richter előzetes tájékoztatni fogja a Résztvevőket.

Panasz benyújtásának joga. A Résztvevőknek jogunk van panaszt tenni a Richter adatkezelésével szemben az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; +36 1 391 1400; 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.).