NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Nyereményjáték szabályzat

A www.richterannadij.hu weboldalán elérhető „Szavazz és nyerj!” elnevezésű nyereményjáték részvételi feltételei, játékszabályzata, valamint adatvédelmi tájékoztatója

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

 1. A Játék Szervezője és Lebonyolítója

1.1. A „Szavazz és nyerj!” elnevezésű játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője, a Richter Gedeon Nyrt. (székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.; cégjegyzékszáma: 01-10-040944; adószáma: 10484878-2-44; a továbbiakban: „Szervező”) megbízásából, a Hanga Trade Kft. (székhelye 2141 Csömör, Móricz Zsigmond u. 12.; cégjegyzékszáma: 13-09-146092; adószáma:14117288-2-13; a továbbiakban: „Lebonyolító”).

1.2. A Játék szervezésével és lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos alábbi feladatokat a Lebonyolító látja el:

- a játék meghirdetése

- a nyereményjáték szabályzat közzététele

- sorsolás a játékosok között

- eredményhirdetés

- nyeremény postázása a nyertes részére

 1. A Játék időtartama

2.1. 2021.02.15. – 2021.03.14.

 1. Részvételi feltételek

3.1. A Játékban kizárólag azon 18. életévét betöltött, állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár (a továbbiakban: „Résztvevő”) vehet részt, aki

3.1.1. www.richterannadij.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) online szavazatot ad le, és szavazatát az email címére érkezett megerősítő linkkel érvényesíti;

3.1.2. elfogadja jelen Szabályzatot.

3.2. A Résztvevő a Játékban való részvételével elfogadja a jelen Szabályzatot, valamint elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített valamennyi feltételt, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.3. A Játékban való részvétel önkéntes.

3.4. A Játékban való részvételhez a következő adatokat szükséges megadni: a Résztvevő email címe.

3.5. A Játékban nem vehet részt a Lebonyolító, valamint a Szervező munkavállalójaSzervezővelezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) 2. pontja szerinti hozzátartozója[1].

 1. A Játék leírása és menete

4.1. A www.richterannadij.hu weboldalon Lebonyolító online szavazást hoz létre, melyet a http://facebook.com/richterannadij oldalon fizetett hirdetésben népszerűsít. A szavazat leadásakor Résztvevő nyilatkozik, hogy egyetért jelen szabályzattal, és részt kíván venni a játékban. Az érvényes szavazat leadásával a szavazó nem vesz részt a játékban, ha nem nyilatkozott részvételi szándékáról.

 1. A sorsolás

5.1. A Lebonyolító a Játék időtartama alatt a jelen Szabályzatnak megfelelően a játékra jelentkező Résztvevők között hetente 1 (egy), összesen 4 (négy) alkalommal tart sorsolást, amelyre a Lebonyolító székhelyén (2141 Csömör, Móricz Zsigmond utca 12.), nem nyilvánosan kerül sor. A nyertest a Lebonyolító a sorsolást követően a regisztrációkor megadott elérhetőségen (email cím) kiértesíti.

5.2. A Lebonyolító a sorsolás alkalmával 1 (egy) fő Résztvevőt nyertesként (a továbbiakban: „Nyertes”) és további 1 (egy) fő Résztvevőt tartaléknyertesként (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) sorsol ki.

5.3. A Tartaléknyertesek közötti sorrendiség a kisorsolás sorrendjében kerül meghatározásra. A Tartaléknyertesek a jelen Szabályzat 8. pontjában írt esetben lesznek jogosultak a Nyereményre.

5.4. A sorsolás helyszíne a Lebonyolító székhelye: 2141 Csömör, Móricz Zsigmond u. 12.

5.5. A sorsolások időpontja:

február 23.: A február 15-21-ig szavazók között.

március 2.: A február 22-28-ig szavazók között.

március 9.: A március 1 – március 7-ig szavazók között.

március 16.: A március 8-14-ig szavazók között.

 1. A Nyeremény

6.1. A sorsolásokon alkalmanként egy 5.000 Ft értékű könyvutalvány kerül kisorsolásra.

6.2. A Nyeremény másra nem ruházható át, készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.

6.3. A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.

 1. A Nyertes/Tartaléknyertes értesítése, kapcsolatfelvétel

7.1. A Nyertest a Lebonyolító a sorsolást követően a regisztrációkor megadott e-mailen értesíti, maximum 3 alkalommal. A Nyerteseknek az értesítést követően 10 (tíz) napon belül fel kell venniük a kapcsolatot a Lebonyolítóval, hogy a nyereményátadásról egyeztetni tudjanak. A Nyeremény átadásához a Nyertes részéről további információ megadása szükséges, amelyeket a Lebonyolító a Nyertestől e-mailen keresztül küldött személyes üzenet útján kérdez meg.

7.2. Amennyiben a Nyertes a Nyeremény átadásához szükséges elérhetőségi adatokat (személyes adatok) nem bocsátja a Lebonyolító rendelkezésére a megkeresésének kiküldését követő 10. (tízedik) nap 24:00 óráig, akkor a Lebonyolító a Nyertest a Játékból kizárja, és a Nyertesre irányadó módon értesíti a sorrendiségnek megfelelően kiválasztott Tartaléknyertest.

7.3. A Tartaléknyertes a Játék Nyertesével azonos feltételekkel lesz jogosult a Nyereményre. A Tartaléknyertes értesítésére és az értesítés visszaigazolására a jelen Szabályzat 7.1. és 7.2. pontjában, a Nyertes vonatkozásában írtak irányadóak azzal, hogy amennyiben a kiértesített Tartaléknyertes sem bocsátja a Lebonyolító rendelkezésre a Nyeremény eljuttatásához szükséges elérhetőségi adatokat, úgy a Lebonyolító a sorrendben következő Tartaléknyertest értesíti. Amennyiben további Tartaléknyertes már nem áll rendelkezésre, úgy a megmaradt Nyeremény(ek) nem kerül(nek) átadásra.

 1. A Nyeremény átadása, átvétele

8.1. A Nyeremény a Nyertes részére e-mailben váltott személyes üzenetben egyeztetettek szerint

8.1.1. a Lebonyolító székhelyén/telephelyén történő személyes átvétel útján kerül átadásra, vagy

8.1.2. Magyar Posta Zrt. által biztosított postai küldemény útján, vagy

8.2. Ha a Nyeremény átadása vagy elküldése a Lebonyolítón kívül álló okból meghiúsul, például a Nyertes téves adatszolgáltatása okán, ezért a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. A Lebonyolító a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem biztosít. A Lebonyolító az át nem vett Nyeremény vonatkozásában jogosult a sorrendiségnek megfelelő Tartaléknyertessel felvenni a kapcsolatot, és részére a jelen pont szerinti szabályok szerint átadni vagy megküldeni a Nyereményt.

8.3. A Nyeremény meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden, legalább korlátozottan cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt, alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.

 1. Általános rendelkezések

9.1. A Játékból való kizárására vonatkozó rendelkezések.

9.1.1. Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzat feltételeinek, úgy a Lebonyolító az érintett Résztvevőt a Játékból kizárhatja.

9.1.2. A Lebonyolító a jelen Szabályzat 7.1. és 7.2. pontjában meghatározott rend szerint kizárja a Játékból azt a Nyertest/Tartaléknyertest, aki a Nyeremény átadásához szükséges elérhetőségi adatokat nem bocsátja rendelkezésére.

9.1.2. A Játékból – a Lebonyolító megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Résztvevők, akik a Játék szellemiségével ellentétesen nem létező személyre, nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással növeljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen és rosszhiszemű magatartást tanúsító Résztvevő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Lebonyolítónak okoztak.

9.1.3. A Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Nyertest/Tartaléknyertest, aki részére a Nyereményt azért nem lehet eljuttatni, mert az általa megadott személyes adatokról utóbb kiderül, hogy azok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy az adott Nyertesről/Tartaléknyertesről utóbb kiderül, hogy egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt feltételeknek. A Nyertes/Tartaléknyertes téves adatszolgáltatásából eredően a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

9.1.4. A Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bármely Résztvevőt indokolás nélkül kizárjon, és a Játékból kitörölje.

9.2. A jelen Szabályzatot a Lebonyolító a Weboldalon teszi közzé. A Lebonyolító a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét.

9.3. A Nyeremény utáni adó és járulékterheket, valamint az átadással összefüggő költségeket a Szervező fizeti meg. A Nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertest/Tartaléknyertest terhelik.

9.4. A nyereményátvétel után a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő problémákért, esetleges kifogásokért a Szervező felelősséget és a nyereménytárgyért szavatosságot nem vállal.

9.5. A Nyertes/Tartaléknyertes a Játékban való részvételével önkéntesen, befolyásmentesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító a Játék sorsolásának eredményeként a nevét a Weboldalon és a Richter Anna Díj Facebook http://facebook.com/richterannadij oldalon történő bejegyzés formájában közzétegye. Az adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos részletes rendelkezéseket a jelen Szabályzat 10. pontja tartalmazza.

9.6. A Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt kizárnak a program regisztráció során esetlegesen felmerülő technikai hibákért (ideértve, de egyebeket nem kizárva ezzel: hardver- vagy szoftverhibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver- vagy szolgáltatói hiba, a Weboldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus), továbbá kizárnak minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy azokhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező kizárja a felelősségét a technikai okokból történő meghibásodásáért, aminek következtében a program regisztráló rendszer nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a program regisztráló rendszert, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a rendszert, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok program regisztrációja téves, a Szervező ezért semminemű felelősséget nem vállal. A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni. A Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti. A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező és a Játék lebonyolításában részvevő cégek nem vállalnak felelősséget.

9.7. A Lebonyolító kizárja felelősségét a Nyertes/Tartaléknyertes téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Nyertes/Tartaléknyertes vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

9.8. A Lebonyolító fenntartja a jogot ezen hivatalos játékszabály megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg, az esetleges változásokról a Weboldalon Játékszabályban értesíti a Résztvevőket, a jelen Szabályzat megfelelő módosításával és közzétételével egyidejűleg. A Szabályzat közzétételével kapcsolatban a jelen Szabályzat 9.2. pontja irányadó.

 1. Adatvédelem

10.1. Adatkezelés, adatkezelő, adatfeldolgozó

A Szervező megbízásából, a Lebonyolító által szervezett Játék lebonyolítása érdekében szükségszerűen sor kerül bizonyos, az alábbiakban részletezett személyes adatok kezelésére.

A személyes adatokat a Szervező mint adatkezelő, a Lebonyolító mint adatfeldolgozó útján kezeli.

Az adatkezelő adatai:

Cégnév: Richter Gedeon Nyrt.

Székhely: H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.

Cégjegyzékszám: 01-10-040944​

Adószám: 10484878-2-44

Telefonszám: +36 1 5057420

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az adatfeldolgozók adatai:

Cégnév: Hanga Trade Kft.

Székhely: 2140 Csömör, Móricz Zsigmond utca 12.

Cégjegyzékszám: 13-09-146092

Adószám: 14117288-2-13

Telefonszám: +36202911003

Fax:

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

10.2. Adatvédelmi irányelvek

A Szervező és a Játék Lebonyolítója a Weboldal látogatójának információs önrendelkezési jogát, a személyes adatok védelmét és magánszféráját maradéktalanul tiszteletben tartja. Jelen összefoglaló célja annak ismertetése, hogy melyek azok az információk és adatok, amelyeket a Szervező és a Lebonyolító a Weboldalon keresztül lehetőség szerint gyűjt, és hogy ezek az információk, adatok miként kerülhetnek felhasználásra.

10.3 Személyes adatok kezelése

A Szervező és a Lebonyolító az adatok gyűjtése, kezelése illetve felhasználása során a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint minden egyéb vonatkozó jogszabály és nemzetközi ajánlás rendelkezéseit figyelembe véve jár el. Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A Résztvevő a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Weboldalon történő aktív magatartásával, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg.

Személyes adat kizárólag akkor kezelhető, ha ahhoz a Résztvevő önkéntesen hozzájárul. Amennyiben Résztvevő nem szeretné megadni személyes adatait, illetve nem szeretne hozzájárulni azok kezeléséhez, akkor az adatszolgáltatást, illetve a hozzájárulást megtagadhatja, jóllehet ez esetben nem áll módunkban biztosítani a Játékban való részvételt.

A fentiek szerinti adatkezelés során tudomásunkra jutó adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokat nem adjuk át harmadik fél részére, és minden törvényes eszközzel törekszünk védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Szervező és a Lebonyolító a meghatározott személlyel kapcsolatba hozható adatot (név, email cím, lakhely szerinti megye, életkor kategória; továbbiakban: személyes adat) csak abban az esetben gyűjt, ha azokat önként adta meg. A Játék weboldalán kizárólag a 18. életévét betöltött személy regisztrálhat. Amennyiben nem kívánja, hogy személyes adatait felhasználjuk, kérem, tartózkodjon azok bármilyen módon történő átadásától. Abban az esetben, ha a Résztvevő megosztotta velünk személyes adatait és nincs másképp feltüntetve, a következő módokon használhatjuk fel azokat kizárólag a Játékban való részvétellel összefüggésben:

 • gyűjtjük, tároljuk és feldolgozzuk az információt,
 • a Szervező és Lebonyolító kapcsolatba lépjen Résztvevővel,
 • sem most, sem a jövőben nem fogjuk az Ön személyes adatait eladni, bérbe adni.

A Szervező kizárólag cégen belül továbbítja a Résztvevők adatait. Az Résztvevő regisztráció során megadott adatoknak a Szervező részére – a jelen Adatvédelmi és jogi nyilatkozatban meghatározott célból történő – továbbításához a Résztvevő kifejezetten hozzájárul.

Az adatkezelés időtartama: A Résztvevő a regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a Weboldalon történő adatmegadással kezdődik és addig tart, amíg az adatkezelési cél megvalósul, vagy amíg a Résztvevő adatainak törlését nem kéri. Az adatkezelő a cél megvalósulása után, illetve adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása esetén azokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli.

10.4. Jogok és érvényesítésük, adattörlési és módosítási kérelmek

A Résztvevő az adatkezelés időtartama alatt jogosult bármikor tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről és kérheti a rá vonatkozó személyes adatok való hozzáférést.

A Résztvevő jogosult arra, hogy előzetes kérésére Szervező a Résztvevő által szolgáltatott adatokat digitális formában a Résztvevőnek megküldje, illetve jogosult arra is, hogy ezen személyes adatokat másik adatkezelő részére továbbítsa.

A Résztvevő bármikor jogosult az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonni, és kérni adatai törlését, helyesbítését, korlátozását vagy zárolását. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A Résztvevő jogosult tájékoztatást kapni, ha személyes adatai vonatkozásában adatvédelmi incidens következik be.

A Résztvevők a személyes adatai kezelésével kapcsolatos tiltakozásait, kérelmeit telefonon vagy írásban jelenthetik be az alábbi elérhetőségeken a Szervező adatvédelemért felelős személye részére:

Richter Gedeon Nyrt. Jogi és Nemzetközi Hálózatmenedzsment Főosztály

Postacím: 1475 Budapest Pf.: 27

Email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám: +36 1 431 5719

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a személyes adataival kapcsolatos adatvédelmi panaszát, kérelmét Szervezőnél nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Postai levelezési cím: 530 Budapest, Pf.: 5

Telefon: +36 1 391 1400

Fax:     +36 1 391 1410

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Web: www.naih.hu

Az érintett a személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni.

10.5. Kapcsolatok

A Weboldal tartalmazhat kapcsolódási lehetőséget más, általunk nem ellenőrzött weboldalakra, és más, általunk nem ellenőrzött weboldalak is adhatnak ilyen lehetőséget erre a Weboldalra. Bár mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy csak olyan weboldalakra biztosítsunk kapcsolódási lehetőséget, ahol a mi biztonsági és titoktartási iránymutatásunkkal megegyező szintű védelem létezik, amennyiben Ön elhagyja ezt a weboldalt, nem tudunk felelősséget vállalni semmi olyan információ biztonságáért, melyet Ön más oldalakon ad meg. Ajánlott körültekintően és a titoktartási dokumentumok áttanulmányozásával eljárni a kérdéses weboldalakon.

 

10.6. Jogi nyilatkozat

A Weboldalon elérhető védjegyeket, logókat, információkat a Szervezőkifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy a Weboldal céljától eltérően semmilyen módon és jogcímen nem használhatja, nem másolhatja, nem terjesztheti, és nem teheti közzé. A Szervező előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a Weboldalon bármilyen kapcsolást (linket) létrehozni. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

A Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Szabályzat egyoldalúan, előzetes általános értesítés nélkül módosítsa, a módosítást követő hatállyal.

A Résztvevő kijelenti, hogy a jelen Szabályzatot az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

A Weboldallal kapcsolatos bármilyen jogvita a magyar joghatóság, a magyar bíróságok illetékessége alá tartozik a magyar jogszabályok alapul vételével.

Kelt: Budapest, 2021. február 11.

[1] Ptk. 8:1. § (1)

 1. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.
 2. hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.